EX
خانه

نقاط اکسترا

پس از طبقه بندی ۳۶۱ نقطه کلاسیک طب سوزنی که بر روی ۱۴ کانال قرار دارند، نقاط جدیدی تعریف شدند و تحت عنوان نقاط اکسترا (EX) معرفی گردیدند. هر کدام از این نقاط یک نام چینی دارد که نشان دهنده مکان یا عملکرد آن می باشد. مثلا EXHN2 تای یانگ به معنای گیجگاه یا شقیقه و آنمیان به معنای خواب آرام.بیشتر این نقاط اکسترا بر روی ۱۴ کانال کلاسیک قرار ندارند، ولی معدودی نیز ممکن است بر روی مسیر کانالهای کلاسیک قرار گیرند مانند EXLE6 دانادگ که پائین تر از GB34 یان لینکوان میباشد. متون طب سوزنی سالهای اخیر از نظر نامگذاری نقاط اکسترا متفاوت عمل کرده است. در سال ۱۹۸۴ سازمان بهداشت جهانی یک سیستم استاندارد بین المللی برای نام نقاط طب سوزنی وضع کرد که شامل ۳۱ نقطه اکسترای رایج بود. البته سازمان بهداشت جهانی کد و شماره ای برای این نقاط تعریف نکرد. لذا استفاده از نام چینی این نقاط مهم می باشد. در اینجا ما سیستم کد گذاری آکادمی طب سنتی چینی که در سال ۱۹۷۵ وضع شد می آید.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

EX

لیست نقاط (48)

دکتر محمود سقائی