GB
خانه

مریدین کیسه صفرا شائویانگ پا

مریدین کیسه صفرا شائویانگ پا، از گوشه خارجی چشم (تونگزیلیائو GB1) شروع شده و به زاویه پیشانی (هان یان GB4) رسیده و از آنجا به سوی پائین سرازیر شده و به ناحیه پشت گوش (فنگ چی GB20) می رسد. سپس از کنار گردن پائین می آید و وارد ناحیه فوق ترقوه ای می شود که در این ناحیه در جلوی مریدین سان جیائو قرار می گیرد. در شانه از پشت مریدین سان جیائو به سوی پائین حرکت می کند. در پشت گوش شاخع ای از آن جدا می شود که از جلوی گوش سردرآورده و به نزدیکی گوشه خارجی چشم میرسد و سپس به پائین (داینگ GB5) رفته و آنگاه مجددا به سوی بالا رفته و در پائین چشم به مریدین سان جیائیو وصل می شود. آنگاه به پائین رفته و پس از عبور از روی (جیاچی GB6) در گردن با شاخه اصلی یکی می شود. شاخه اصلی در ناحیه فوق ترقوه ای دوشاخه می شود. شاخه داخلی وارد سینه می شود و پس از عبور از دیافراگم و کبد وارد کیسه صفرا می شود. سپس به جلو آمده و وارد ناحیه هیپوکوندریاک شده و در سطح خارجی تحتانی شکم نزدیک شریان فمورال در ناحیه اینگوینال از پوست بیرون می آید. سپس از کناره ناحیه پوبیک عبور کرده و بطور افقی وارد ناحیه رانی (هوان تیائو GB30) می شود. شاخه خارجی از ناحیه فوق ترقوه ای در خط مستقیم وارد قسمت قدامی زیر بغل شده و از کناره قفسه صدری با عبور از روی نوک دنده های آزاد، در ناحه رانی با شاخه داخلی یکی می شود. سپس پائین آمده و به انتهای تحتانی نازک نی رسیده و از جلوی قوزک خارجی عبور می کند. سپس از پشت پا عبور کرده و در کناره خارجی انگشت چهارم پا (زوکیائویین GB44) خاتمه می یابد. از نقطه زولینکی GB41، شاخه جدا شده و از داخل عبور کرده و در پشت شست پا به نقطه دادوون LR1 می رسد که در آنجابه مریدین کبد متصل می شود.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

بیماریهای سر، چشم، گوش، گلو، بیماریهای روانی، و بیماریهائی که در طول مسیر کانال باشند

لیست نقاط (44)

دکتر محمود سقائی