HT
خانه

مریدین قلب شائویین دست

مریدین قلب شائویین دست، از قلب شروع می شود و به سیستم قلب مربوط می باشد. سپس پائین آمده و پس از عبور از دیافراگم به روده باریک وصل می شود. شاخه ای از آن نیز از قلب جدا شده و پس از اتصال به ریه وارد ناحیه زیربغلی (جیکوان HT1) می شود. از آنجا در طول لبه خلفی سطح جانبی بازو حرکت کرده پس از عبور از آرنج به ناحیه پیزیفورم و سپس کف دست می رسد و در سطح داخلی نوک انگشت کوچک به مریدین روده باریک متصل می شود. شاخه دیگری نیز از آن در محل قلب جدا شده که از کنار مری بالا رفته و به چشم وصل می شود.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

بیماریهای قلب و سینه، بیماریهای روانی، و بیماریهائی که در طول مسیر کانال باشند

لیست نقاط (9)

دکتر محمود سقائی