KI
خانه

مریدین کلیه شائویین پا

مریدین کلیه شائویین پا، از سطح تحتانی شست پا شروع و بطور مایل بسوی کف پا (یونگ کوان KI1) می رود. سپس با عبور از سطح تحتانی استخوان ناویکولار قوزک داخلی را دور زده وارد ساق پا می شود. از سطح داخلی ساق بالا رفته وارد قسمت داخلی حفره پشت زانو (پوپلیته) شده و به سطح خلفی داخلی ران وارد می شود و از آنجا بالا رفته و پس از نفوذ به داخل ستون فقرات کمری وارد کلیه شده نهایتا به مریدین مثانه متصل می شود. شاحه دیگری از آن از کلیه جدا شده و به کبد رفته و پس از عبور از دیافراگم وارد ریه می شود و سپس بالا آمده و پس از عبور از گلو به ریشه زبان ختم میشود. در ریه شاخه ای از آن جدا شده و به قلب متصل می شود و در سینه ادامه یافته و به مریدین پریکارد وصل می شود.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

بیماریهای زنان، دستگاه تناسلی خارجی، کلیه، ریه، گلو، و بیماریهائی که در طول مسیر کانال باشند

لیست نقاط (27)

دکتر محمود سقائی