LU
خانه

مریدین ریه تائی یین دست

مریدین ریه تای یین دست، از ارگان جیائو میانی منشاء میگیرد و بهسوی پائین حرکت کرده و به روده بزرگ متصل میشود. سپس معده را دور زده و به سوی بالا برمی گردد. از دیافراگم می گذرد و وارد ریه می شود. از ریه به بالا می رود و پس از رسیدن به گلو تغییر مسیر داده و از زیر بغل بیرون می آید. سپس در طول سطح قدامی داخلی بازو حرکت کرده از آرنج میگذرد به کونکو (سطح رادیال مچ که برای لمس نبض بکار میرود) میرسد. از برجستگی تنار عبور کرده و در طول لبه رادیال کف دست و در سطح داخلی نوک شست (شائوشانگ LU11) خاتمه می یابد. از نقطه لیکی (LU7) نزدیک مچ دست شاخه ای از آن جدا میشود و مستقیما به نوک انگشت اشاره (شانگ یانگ LI1) رفته که در آنجا به مریدین روده بزرگ وصل میشود.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

بیماریهای سینه و ریه، آسم، هموپتیزی، احساس گرفتگی در سینه، درد سینه و بیماریهائی که در طول مسیر کانال باشند

لیست نقاط (11)

دکتر محمود سقائی