PC
خانه

مریدین پریکارد جوئی یین دست

مریدین پریکارد جوی یین دست، از سینه منشاء میگیرد وارد پریکارد می شود، آنگاه بسوی پائین رفته و پس از عبور از دیافراگم، در داخل شکم به ارگانهای جیائو فوقانی، میانی و تحتانی متصل میشود. در داخل سینه، شاخه ای از آن جدا شده و از بین دنده ها در نقطه ای ۳ چون پائین تر از چین قدامی زیر بغل (تیانچی PC1) خارج می شود. سپس به بالا بسوی حفره زیر بغل رفته و از آنجا در طول سطح داخلی بازو از بین دو مریدین ریه و قلب فرود می آید. از آرنج عبور کرده و از بین تاندون عضله پالماریس لونگوس و فلکسور کارپی رادیالیس به مچ و کف دست میرسد. سپس طول انگشت میانی را طی کرده و در نوک آن به نقطه ژونگ چونگ PC9 میرسد. در کف دست از نقطه PC8 شاخه ای از آن جدا شده و طول انگشت انگشتری را طی کرده و در نوک آن از طریق نقطه گوان چونگ PC1 به مریدین سان جیائو وصل می شود.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

بیماریهای قلب و سینه، معده، بیماریهای روانی، و بیماریهائی که در طول مسیر کانال باشند

لیست نقاط (9)

دکتر محمود سقائی