RN
خانه

مریدین رن مائی کانال باروری

مریدین رن مائی به تمام مریدین های یین بدن وصل می شود و لذا به آن دریای مریدین های یین می گویند. در زن ها این مریدین مسئول حاملگی و تغذیه جنین است. مریدین رن مائی از قسمت تحتانی شکم آغاز می شود و پس از خروج از پرینه بسوی بالا می رود. از طریق ارگان های داخلی بسوی نقطه گوان یوآن RN4 و سایر نقاط این مریدین میروذ. سپس به گلو رسیده و بازهم بالاتر می رود. لب را دور زده و پس از خروج از گونه ها در ناحیه زیر چشم پایان می یابد.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

بیماریهای شکم، سینه، گردن، سر و صورت، و بیماریهای احشاء مربوطه. برخی نقاط این کانال خاصیت تقویتی دارند و میتوانند برای بیماریهای روانی استفاده شوند

لیست نقاط (24)

دکتر محمود سقائی