جورچین شعر پارسی

با مرتب کردن قطعات این شعر
درهم ریخته سعی کنید آن را
پیدا کنید. قطعات را باید از
پائین کادر به بالای کادر
منتقل کرده و در آنجا مرتب
کنید.
لطفا مصرع نخست را روی
ردیف اول و بیت دوم را
روی ردیف سوم مرتب کنید
هر روز یک شعر جدید
ارائه خواهد شد.
-----------------------
ابیات تصادفی از گنجور