خانه

درباره

این مجموعه الکترونیکی ترجمه کتاب:

Monitoring Mechanical Ventilation Using Ventilator Waveforms
by Jean-Michel Arnal, Service de Réanimation, Polyvalente, Hopital Sainte Musse, Toulon, France

می باشد. کسب مهارت در ونتیلاسیون مکانیکی، از طریق رسیدن به موارد زیر میسر است:
۱ - واژه شناسی و درک ارتباط نظری و عملی واژه ها با تکنولوژی: شامل تشخیص مد های ونتیلاسیون مکانیکی
۲ - درک قابلیت های تکنولوژیک موجود در ونتیلاتورهای جدید همراه با معایب و مزایای آنها
۳ - ارزیابی اهداف تهویه ای برای هر بیمار بطور مستقل از نظر امنیت و راحتی بیمار و جداسازی به موقع وی از حمایت تهویه ای
۴ - انطباق تکنولوژی های موجود با نیازهای بیمار شامل انتخاب بهترین مد تهویه مکانیکی برای وی
۵ - انتخاب بهترین تنظیم ونتیلاتور برای بیمار و بهینه سازی تنظیمات

مورد آخر در واقع چالش بزرگی در بردارد که علت آن تغییر مداوم وضعیت پاتوفیزیولوژیک بیمار تحت ونتیلاسیون مکانیکی است. برای بهینه سازی تنظیمات ونتیلاتور لازم است که متخصص مراقبت های ویژه و تنفسی درک روشنی از ارتباطاط متقابل بیمار و ونتیلاتور به زبان متغییرهای مختلفی که بصورت عددی یا گرافیک بر روی ونتیلاتور نمایش می یابد داشته باشد. لازمه رسیدن به چنین مهارتی درک تئوری مباحث مربوطه همراه با تمرین عملی بر بالین بیمار می باشد.
هدف این مجموعه الکترونیکی ارائه اطلاعات دقیق و عملی در رابطه با آنالیز منحنی های ونتیلاتور است که شاید پیدا کردن آنها به صورت مجمتع به آسانی میسر نباشد. اطلاعات بصورت خلاصه شده به طرزی ارائه شده است که درک آنها را آسان تر می سازد. برای هر موضوع تصاویر و کلیپ های ویدیوئی از نمایشگر ونتیلاتور ارائه شده است و در پایان هر موضوع یک سؤال چند گزینه ای نیز وجود دارد.

دکتر محمود سقائی