بازگشت

فشار رانش در کنترل فشاری

فشار رانش در کنترل فشاری

فشار رانش (ΔP) یا فشار جاری (tidal) فشار الاستیکی لازم برای انبساط سیستم تنفسی است (ΔP = VT / CSTAT). در کنترل قشاری چنانچه مدت زمان دم به اندازه کافی برای رسید شدت جریان دمی به صفر باشد و autoPEEP وجود نداشته باشد، در این صورت ΔP برابر با PINSP تنظیم شده بر روی ونتیلاتور می باشد. بنابراین برای اندازه گیری ΔP، می توان یک انسداد پایان دمی برای اندازه گیری فشار پلاتو و یک انسداد پایان بازدمی برای اندازه گیری PEEPTOT هر کدام بمدت ۳ - ۵ ثانیه انجام داد.

ΔP = PPLAT - PEEPTOT

فشار رانش در کنترل فشاری

فشار رانش در کنترل فشاری

کدام متغییر زیر مورد استفاده برای محاسبه فشار رانش نمی باشد؟
۱ - حجم جاری
۲ - autoPEEP
۳ - PPLAT
۴ - زمان دم
۵ - کمپلیانس استاتیک

دکتر محمود سقائی