بازگشت

منحنی شدت جریان در کنترل فشاری

منحنی شدت جریان در کنترل فشاری

در مدهای کنترل مقدار و الگوی فشاری شدت جریان دمی در واقع حاصل کار ونتیلاتور است برای رسیدو و حفظ یک مقدار و الگوی فشار از قبل تعیین شده. شدت جریان الگوی خاصی دارد، بدین صورت که در ابتدا به سرعت افزایش می یابد و سپی با الگوی نمائی کاهش پیدا میکند. شدت جریان دمی در اثر گرادیان فشاری بین ابتدای راه هوائی و حبابچه ها بوجود می آید. این گرادیان در ابتدای دم یعنی زمانی که فشار آلوئول برابر PEEP توتال است، در خداکثر خود می باشد. سپس در طول دم فشار حبابچه ها شروع به افزایش می کند و در نتیجه آن گرادیان فشاری مذکور کاهش می یابد. اگر زمان دم به اندازه کافی ادامه یابد، وقتی که فشار حبابچه های به فشاری ابتدای راه هوائی میرسد، شدت جریان دمی صفر می شود.

منحنی شدت جریان دمی

منحنی شدت جریان دمی

شدت جریان دمی در کنترل فشاری:
۱ - مربعی شکل است
۲ - شکل آن قابل انتخاب توسط کاربر است
۳ - به علت گرادیان فشاری ایجاد میشود
۴ - در انتهای دم به حداکثر خود میرسد
۵ - هرگز به صفر نمیرسد

دکتر محمود سقائی