بازگشت

زمان دم در کنترل فشاری

زمان دم در کنترل فشاری

اگر زمان دم کوتاه باشد ممکن است قبل از رسیدن شدت جریان دمی به صفر، دم خاتمه یابد. تحت این شرایط، افزودن زمان دم تا وقتی که شدت جریان دمی به صفر برسد، سبب افزایش حجم جاری بدون افزایش فشار دمی میگردد. پس از رسیدن شدت جریان به صفر افزایش بیشتر زمان دم تاثیری بر روی حجم جاری منتقل شده ندارد و فقط یک فشار پلاتوی پایان دمی ایجاد میکند.

زمان دم در کنترل فشاری

زمان دم در کنترل فشاری

در کنترل فشاری، حجم جاری بستگی دارد به:
۱ - زمان دم
۲ - فشار رانش
۳ - ثابت زمانی
۴ - PEEP داخلی
۵ - تمام موارد فوق

دکتر محمود سقائی