بازگشت

فشار کفه ای در کنترل فشاری

فشار کفه ای در کنترل فشاری

چنانچه در کنترل فشاری، شدت جریان دمی در پیان دم به صفر برسد، این بدان معنی است که فشار راه هوائی با فشار حبابچه ای به حالت تعادل رسیده اند. در این صورت فشار کفه ای (پلاتو) با فشار دمی تنظیم شده بر روی ونتیلاتور با هم برابر میشوند. اما چنانچه شدت جریان دمی در پایان دم هنوز مثبت باشد، در این صورت فشار پلاتو از فشار دمی تنظیم شده کمتر است. در این صورت برای اندازه گیری صحیح فشار پلاتو، استفاده از مانور انسداد پایان دمی مفید است.

انسداد پایان بازدمی در کنترل فشاری وقتی که شدت جریان پایان دمی به صفر میرسد

انسداد پایان بازدمی در کنترل فشاری وقتی که شدت جریان پایان دمی به صفر میرسد

انسداد پایان بازدمی در کنترل فشاری وقتی که شدت جریان پایان دمی مثبت است

انسداد پایان بازدمی در کنترل فشاری وقتی که شدت جریان پایان دمی مثبت است

فشار پلاتو در کنترل فشاری:
۱ - همیشه برابر است با PEEP + PINSP
۲ - می تواند بیشتر از PEEP + PINSP باشد
۳ - همیشه کمتر از PEEP + PINSP است
۴ - می تواند کمتر از PEEP + PINSP باشد
۵ - قابل اندازه گیری نیست

دکتر محمود سقائی