LR10
بازگشت

LR10: Zuwuli

محل آناتومیک نقطه به اختصار

سه چون زیر ST30

عملکرد

دفع رطوبت و گرما

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت خوابیده به پشت. سه چون زیر چی کونگ (ST30)، دو چون در خارج چوگو (RN2).

روش سوزن زدن

عمود یا مایل نیم الی یک و نیم چون

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

احتباس ادرار ، خارش تناسلی ، درد بیضه ، سرفه ، شب ادراری

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی