LR
خانه

مریدین کبد جوئی یین پا

مریدین کبد جوی یین پا، از سطح پشتی شست پا (دادوون LR1) شروع می شود. پس از عبور از پشت پا از جلوی قوزک داخلی طی مسیر کرده و در ۸ سانتی متر بالای قوزک داخلی مریدین طحال را قطع می کند. مسیر خود به سمت بالا را از سطح داخلی زانو و ران ادامه داده و به ناحیه پوبیک میرسد. از آنجا دستگاه تناسلی خارجی را دور زده و بسوی بالا و قسمت تحتانی شکم می رود. همراه با مریدین معده وارد کبد می شود و به کیسه صفرا وصل می شود. سپس مسیر خود بسوی بالا را ادامه داده و از دیافراگم میگذرد و پس از دور زدن در نزدیک دنده ها و ناحیه هیپوکوندریاک از سطح خلفی گلو عبور کرده و به نازوفارنکس می رسد و سپس به چشم متصل میشود. باز هم بالاتر رفته و از پیشانی بیرون میآید و در فرق سر به مریدین دو مائی (DU) متصل می شود. در ناحیه چشمی شاخه ای از آن جدا می شود که پس از ورود به دهان، سطح داخلی لبها را در مب نوردد. شاخه دیگری از کبد جدا می شود که پس از عبور از دیافراگم وارد ریه می شود تا به مریدین ریه متصل شود.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

سردرد های بالای سر، بیماریهای کبد، بیماریهای زنان، تناسلی خارجی، و بیماریهائی که در طول مسیر کانال باشند

لیست نقاط (14)

دکتر محمود سقائی