LR12
بازگشت

LR12: Jimai

محل آناتومیک نقطه به اختصار

در شیار اینگوینال

عملکرد

آرام کردن کبد,تنظیم جیائوی تحتانی.

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت خوابیده به پشت. یک چون پائین و دو و نیم چون زیر چوگو (RN2)، دو و نیم چون در خارج لبه تحتانی سمفیز پوبیس.

روش سوزن زدن

مختصری مایل بسوی داخل نیم الی هشت دهم چون
هشدار: مواضب باشید سوزن وارد ورید فمورال نشود. سوزن یا موکسی باس شن: یکی از منابع کلاسیک معتقد است که این نقطه را بهتر است فقط موکسی باس شن کنیم. اما منابع جدید معتقدند که بخاطر نزدکی با موهای زهار و آناتومی حساس آن موکسی باس شن برای این نقطه مناسب نیست و بهتر است فقط سوزن زده شود

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

تورم بیضه ها ، درد تناسلی ، پرولاپس رحم

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی