LR13
بازگشت

LR13: Zhangmen

محل آناتومیک نقطه به اختصار

روی انتهای آزاد دنده یازدهم

عملکرد

آرام کردن کبد و تقویت طحال

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت به پهلو. درست جلو و پائین نوک آزاد دنده یازدهم، در سطح بالا تر از ناف، اغلب روی خط زیر بغلی میانی.

روش سوزن زدن

عرضی یا مایل بسوی داخل یا خارج در طول دنده نیم الی یک چون
فروکردن عمیق در صورتی که کبد یا طحال بیمار بزرگ باشد ممکن است سبب آسیب به این دو گردد

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

اسهال ، اعتیاد به الکل ، بیماری روده تحریک پذیر ، بیماریهای متابولیک ، بیماریهای کبد ، بیماریهای کیسه صفرا ، دیس منوره ، فزونی وزن ، هپاتیت ، گاستروآنتریت ، گاستریت ، گاستریت

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی