LR7
بازگشت

LR7: Xiguan

محل آناتومیک نقطه به اختصار

یک چون خلف SP9

عملکرد

دفع باد و رطوبت

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

زانو تا نود درجه خم شود. خلف و پائین کوندیل داخلی درشت نی، یک چون خلف یین لینگ کوان (SP9).

روش سوزن زدن

عمود یک الی دو چون

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

تورم زانو ، درد زانو ، دل درد ، گلودرد

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی