SP13
بازگشت

SP13: Fushe

محل آناتومیک نقطه به اختصار

هفت دهم چون بالا و چهار چون خارج RN2.

عملکرد

تنظیم جی و رفع توده ها

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت خوابیده به پشت. چهار چون خارج و هفت دهم چون بالای چوگو (RN2)

روش سوزن زدن

عمود یک الی یک و نیم چون
هشدار: فرو کردن عمیق در بیمار لاغر ممکن است وارد صفاق شود

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

درد ران ، یبوست

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی