SP
خانه

مریدین طحال تائی یین پا

مریدین طحال تای یین پا،از سطح داخلی نوک شست پا (یین بائی SP1) شرویع می شود. در سطح داخلی پا از بین محل اتصال پوست قرمز و سفید طی مسیر کرده و از جلوی قوزک داخلی عبور کرده و به سطح داخلی پا میرسد. مریدین کبد را در فاصله ۸ چون بالای قوزک داخلی قطع میکند و در جلوی آن مسیر خود را ادامه میدهد. با عبور از سطح قدامی داخلی ران به بالا رفته و وارد شکم و طحال می شود و سپس به معده وصل میشود. از دیافراگم رد میشود و در طول مری به بالا رفته و وارد ریشه زبان میشود و در سطح تحتانی زبان پخش میشود. در معده شاخه ای از آن از دیافراگم عبور کرده و به قلب میرسد و به مریدین قلب وصل میشود.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

بیماریهای طحال و معده، بیماریهای زنان، و بیماریهائی که در طول مسیر کانال باشند

لیست نقاط (21)

دکتر محمود سقائی