SP9
بازگشت

SP9: Yinlingquan

محل آناتومیک نقطه به اختصار

روی سطح داخلی زانو

عملکرد

تقویت طحال و معده, دفع ادرار

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت نشسته و زانوها تا نود درجه تا شود و یا وضعیت خوابیده به پشت. روی سطح داخلی زانو و لبه تحتانی کوندیل داخلی تیبیا، در محاذات لبه تحتانی توبروزیته تیبیا.

روش سوزن زدن

عمود یک الی یک و نیم چون

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

آرتریت زانو ، آسیت ، ادم ، تورم زانو ، درد زانو ، درد مچ پا ، ورم اندام تحتانی

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی