SP14
بازگشت

SP14: Fujie

محل آناتومیک نقطه به اختصار

چهار چون خارج و دو دهم چون بالای RN6 .

عملکرد

تنظیم جی و رفع توده ها

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت خوابیده به پشت. چهار چون خارج و دو دهم چون بالای چی هائی (RN6)

روش سوزن زدن

عمود یک الی یک و نیم چون
هشدار: فرو کردن عمیق در بیمار لاغر ممکن است وارد صفاق شود

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

اسهال ، سرفه ، نفخ شکم ، یبوست

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی