SP19
بازگشت

SP19: Xiongxiang

محل آناتومیک نقطه به اختصار

در فضای بین دنده ای سوم.

عملکرد

تنظیم جریان چی برای رفع درد.

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت خوابیده به پشت. ابتدا روژونگ (ST17) را پیدا کنید، دو چون خارج روژونگ (ST17)، یک دنده بالاتر، در سومین فضای بین دنده ای.

روش سوزن زدن

عرضی - مایل در طول فضای بین دنده ای نیم الی یک چون
هشدار: فروکردن عمیق در افراد لاغر ممکن است سبب پنوموتوراکس شود

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

تنگ نفس ، سرفه

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی