SP16
بازگشت

SP16: Fuai

محل آناتومیک نقطه به اختصار

سه چون بالای SP15

عملکرد

تنظیم جی و بازیابی روده.

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت خوابیده به پشت. ابتدا داهنگ (SP15) را در فاصله چهار چون خارج ناف پیدا کنید. محل این نقطه سه چون بالای داهنگ (SP15) می باشد.

روش سوزن زدن

عمود نیم الی یک چون
هشدار: فروکردن عمیق در افراد لاغر ممکن است وارد صفاق شود و در صورت بزرگی طحال با آن برخورد کند

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

یبوست

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی