SP5
بازگشت

SP5: Shangqiu

محل آناتومیک نقطه به اختصار

در فرورفتگی دیستال و خلف قوزک داخلی

عملکرد

تقویت طحال,دفع رطوبت

محل آناتومیک نقطه به تفصیل

وضعیت نشسته و پاها آویزان و یا وضعیت خوابیده به پشت. در محل تلاقی لبه قدامی و تحتانی قوزک داخلی.

روش سوزن زدن

۱- عمود دو دهم الی سه دهم چون
۲- عرضی از زیر تاندون و رساندن به ST41 جی یکسی

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

آرتریت ، آنتریت ، اسهال ، التهاب لوزالمعده ، پیچیدگی مچ پا ، یبوست

اطلاعات بیشتر

دکتر محمود سقائی