ST
خانه

مریدین معده یانگ مینگ پا

مریدین معده یانگ مینگ پا، از سطح خارجی بینی شروع میشود (یینگ ایسیانگ ST20). به سوی بالا رفته و بر روی پل بینی مریدین مثانه را قطع میکند (جینگ مینگ BL1). در طول سطح جانبی بینی به پائین رفته وارد لثه های بالا میشود. لبها را دور زده و در شیار چانه ای لبی به نقطه چنگ جیانگ RN24 وصل میشود. سپس به سطح خلفی فک تحتانی رفته و از دائینگ ST5 گذر میکند. از جلوی گوش رد میشود و در طول خط رویش مو پیش رفته و به پیشانی میرسد. شاخه فاسیال آن از قدام دائینگ ST5 جدا شده و به پائین بسوی رن یینگ ST9 میرود. در طول گلو حرکت کرده و وارد ناحیه فوق ترقوه ای میشود. سپس به پائین رفته و از دیافراگم عبور میکند و وارد معده میشود و سپس به طحال متصل میشود. از ناحیه فوق ترقوه ای شاخه ای از آن جدا شده و در طول خط پستانی میانی به سوی پائین حرکت میکند و به فاصه ۲ چون کنار ناف میرسد و سپس پائین تر آمده به ناحیه اینگوینال میرسد (چی کپنگ ST30). از سوراخ تحتانی معده شاخه ای از آن جدا شده و به لایه های عمقی شکم فرود آمده و به زانو میرسد. از آنجا پائین تر رفته و در طول لبه قدامی سطح جانبی تی بیا به پشت پا میرسد و در سطح جانبی نوک انگشت دون پا خاتمه می یابد (لبدوئی ST45). شاخه دیگری از آن از نقطه زوسانلی ST36 جدا شده و به پائین رفته و وارد سطح جانبی انگشت میانی پا میشود. از پشت پا نیز شاخه ای از آن در نقطه چونگ یانگ ST42 جدا شده و بسوی قدام رفته و به سطح داخلی شست پا میرسد (یین بائی SP1) که در آنجا به مریدین طحال وصل میشود.

اندیکاسیون، موارد استفاده، بیماریها

بیماریهای گوارشی، بیماریهای سر، صورت، چشم، بینی، دهان، دندان درد، بیماریهای روانی، و بیماریهائی که در طول مسیر کانال باشند

لیست نقاط (45)

دکتر محمود سقائی